Terminarz i Regulamin

Terminarz

  • 01-31.01.2022 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę”
  • 01-07.02.2022 Weryfikacja Zgłoszeń
  • 10-28.02.2022 Wysyłka Karm do Sklepów Partnerskich wskazanych przez Uczestników
  • 14.02-31.03.2022 Odbiór Karm przez Uczestników w Sklepach Partnerskich
  • 16.02-10.04.2022 Przyjmowanie opinii na temat wypróbowanej karmy i wysyłka jednorazowych Kuponów Rabatowych osobom, które wypełnią ankietę.
    Przyznanie dodatkowych nagród niespodzianek dla pierwszych 10 osób, które wypełnią ankietę.
  • 16.02-30.04.2022 Realizacja Kuponów Rabatowych przez Uczestników Akcji Promocyjnej
    „Zgarnij Karmę”

Regulamin Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę”
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki rekrutacji oraz zakres uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę” zwanej dalej „Akcją
Promocyjną”
2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.zgarnijkarme.pl, zwanej dalej „Serwisem”
3. Fundatorem produktów w Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę” jest Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH J.Kuca, J.Motyka Sp.J. z
siedzibą w Niedomicach, ul. Fabryczna 36, zwany dalej „Organizatorem”.
4. Akcja Promocyjna w zakresie organizacji, zarządzania stroną, moderacji zgłoszeń do Akcji Promocyjnej oraz wyboru zgłoszeń – jest obsługiwana
przez „Organizatora”.
5. Akcję Promocyjną w zakresie wydawania karm Uczestnikom obsługują sklepy Partnerskie, które za pośrednictwem przedstawicieli handlowych
Organizatora zadeklarują chęć udziału, wypełniając Formularz Uczestnictwa dla partnera w Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę” (załącznik 1)
6. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną
zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Partnera oraz członków ich najbliższych rodzin, zwane dalej Uczestnikiem.
Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie pod zakładką „Regulamin”
II Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Zbieranie zgłoszeń do udziału w Akcji Promocyjnej trwa w przedziale czasowym określonym w załączniku nr 2
2. Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w Serwisie, a także
zaakceptowanie Regulaminu Akcji Promocyjnej.
4. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w Serwisie podaje informacje:
– Imię i nazwisko
– Adres mail
– Adres (tylko w celach weryfikacji)
– Numer telefonu
oraz z listy wybiera sklep, w którym może odebrać Karmę.
5. System generuje Uczestnikowi numer i przypisuje go do danego sklepu. Informacja ta będzie wysyłana smsem, na wskazany przy rejestracji numer
telefonu wraz z przybliżonym terminem odbioru karmy
6. Sms z numerem zgłoszeniowym będzie niezbędny w procesie weryfikacji podczas odbioru karmy i późniejszego rabatu.
7. Nie ma możliwości ponownego wygenerowania numeru.
8. Każdy Uczestnik otrzyma losowo wybraną karmę (lista produktów objętych Akcją w załączniku nr 3).
9. Każdej osobie przysługuje prawo do jednego produktu do testowania.
10. Po wypróbowaniu karmy, uczestnik może wypełnić w Serwisie ankietę dotyczącą testowanego produktu.
11. Pierwszych dziesięciu Uczestników, którzy wypełnią ankietę, otrzyma niespodziankę od producenta (załącznik nr 4) i jednorazowy, 12% rabat
na produkty marek: Super Beno, Super Benek, Korona Natury, be Frendi na kolejne zakupy we wskazanym przez niego podczas rejestracji
sklepie.
12. Każdy, kto w terminie określonym w harmonogramie wypełni ankietę, otrzyma jednorazowy rabat 12% na zakup produktów marek Super
Beno, Super Benek, Korona Natury beFrendi do wykorzystania w wybranym podczas rejestracji sklepie.
13. Jednorazowy kupon rabatowy zostanie wysłany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy i będzie ważny podczas zakupów po okazaniu
razem z otrzymanym podczas rejestracji smsem.
14. Termin ważności kuponu rabatowego upływa w terminie określonym w harmonogramie Akcji Promocyjnej (zał. Nr 2)
III Zasady uczestnictwa w akcji
1. Aby wziąć udział w rekrutacji do Akcji Promocyjnej, Uczestnik musi wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy w wyznaczonym terminie, który
dostępny jest na stronie www.zgarnijkarme.pl.
2. Wysłanie zgłoszenia następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Zapisz się” w formularzu zgłoszeniowym.
3. Każdy Uczestnik może wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy tylko raz.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia Uczestników przesłane za pośrednictwem właściwego do tego celu formularza zgłoszeniowego, dostępnego
w Serwisie.
5. Zgłoszenia przesłane mailowo bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego.
7. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Akcji
Promocyjnej, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań
niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
8. Wszelkie dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej zbierane są za pośrednictwem platformy www.zgarnijkarme.pl.
9. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
10. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej „Zgarnij Karmę” oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Organizatora. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określone zostały w zakładce „Polityka prywatności” dostępnej pod adresem
https://www.certech.com.pl/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
IV Produkty do Akcji Promocyjnej
1. Organizator przewiduje wydanie łącznie w całej akcji 10 000 sztuk karm (zał. Nr 3).
2. Liczba karm przeznaczonych do Akcji Promocyjnej może ulec zmianie.
3. Szczegóły dotyczące przekazywanego produktu do wypróbowania (zał. Nr 3)
4. Uczestnik nie ma możliwości zmiany produktu przekazywanego do wypróbowania, jak i wyboru rodzaju.
5. Uczestnik nie ma możliwości przekazywania produktu do wypróbowana osobom trzecim lub jego odsprzedawania.
6. Niespodzianki od Organizatora (Zał. 4)
7. Jednorazowy kupon rabatowy 12% na zakup produktów marek Super Beno, Super Benek, Korona Natury, be Frendi w sklepie wybranym podczas
rejestracji, przesłany drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji i ważny razem z smsem przypisanym podczas rejestracji.
V Przyznanie produktów
1. Przyznawanie produktów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem (zał.2)
VI Przekazanie produktu
1. Produkty do Akcji Promocyjnej będą przekazywane do Partnera
a) na koszt Organizatora;
d) w terminie do 28.02.2022r.
2. Organizator przekaże Partnerowi Akcji Promocyjnej dane nie stanowiące danych osobowych w rozumieniu ustawy (tj. numer zgłoszenia) niezbędne do
weryfikacji Uczestnika.
3. Partner otrzymuje listę Uczestników wygenerowaną przez System na podany adres mail.
4. Na podstawie tej listy wydaje i potwierdza odbiór karm przez Uczestnika
5. Uczestnik otrzyma smsa z numerem nadanym przez system, który okaże przy odbiorze karmy i późniejszej realizacji kuponu rabatowego.
6. Uczestnik potwierdza odbiór na liście stawiając datę odbioru i parafkę przy numerze odpowiadającemu temu, który został mu nadany podczas
rejestracji i otrzymał smsem.
7. Uczestnik po wypróbowaniu karmy może wypełnić ankietę, która będzie zamieszczona na stronie www.zgarnijkarme.pl.
8. Pierwsze 10 osób, które wypełnią ankietę otrzyma niespodzianki od organizatora (wysyła organizator) i rabat 12% na zakupy w wybranym podczas
rejestracji sklepie produkty marek: Super Beno, Super Benek, Korona Natury, be Frendi
9. Każdy kto wypełni ankietę, na wskazany podczas rejestracji adres mailowy otrzyma kupon rabatowy 12% na zakupy w wybranym podczas rejestracji
sklepie produkty marek: Super Beno, Super Benek, Korona Natury, be Frendi.
Kupon będzie ważny po okazaniu smsa otrzymanego podczas rejestracji.
VII Postanowienia końcowe
1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji Promocyjnej, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez email:
zgarnijkarme@zgarnijkarme.pl
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji akcja zostaje zamknięta bez wytypowania osób do wypróbowania karm.
– niedoręczenie produktu do wypróbowania spowodowane niepodaniem lub podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych danych zgłoszeniowych
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Załącznik 1.
Formularz uczestnictwa dla Partnera w Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę”
Załączniku nr 2
Harmonogram Akcji Promocyjnej „Zgarnij Karmę”
Załącznik nr 3
Lista Produktów objętych Akcją Promocyjną
Załącznik nr 4
Lista niespodzianek od producenta